Karadağ Vodafone Şube Bilgileri

Şube : Manavgat Şube
Adres : Y.Hisar Mah. Antalya Cad. No:7 - Manavgat - Antalya
Telefon : +90 242 7422313
Faks : +90 242 7422313
E-Mail : info@karadagcepmerkez.com